охранителни системи за хотели банки видео камери брави Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ИНФОРМАЦИЯТА В САЙТА

Ползването на www.raytron.eu, наричан по-долу за краткост САЙТ и на услугите предлагани в него от РЕЙТРОН, наричан по – долу за краткост ДОСТАВЧИК, представлява признаване, приемане и съгласие, че ползвателят/клиентът, наричан по – долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, ще бъде обвързан от общите условия, независимо от това дали ще ползва САЙТА от свое име или от името на друго физическо или юридическо лице. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен, когато не е съгласен с общите условия, да преустанови ползването на този САЙТ незабавно. При ползването на този САЙТ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва настоящите общи условия, както и всички други условия установени от законодателството на Р. България и международното законодателство, дори и да не са изрично упоменати в настоящите условия. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел и не се е запознал с настоящите общи условия. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да променя, изтрива и редактира Общите условия по всяко време, като съответните промени ще бъдат публикувани на този адрес.

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОФИЛ

Чрез регистрация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ придобива потребителско име и парола, с които се идентифицира в САЙТА и изразява съгласието си с настоящите Общи условия за ползване. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава правото на достъп до техническа документация, софтуер и ценови листи, възможност да прави онлайн поръчки за закупуване на стоки,  възможност да се възползва от специални предложения и промоции, както и да ползва преференциални цени.

 

ЦЕНИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ

Посочените цени в електронния каталог са в Евро и върху тях се начислява ДДС. Заплащат се по курс продава за 1 Евро на Уникредит Булбанк за деня на плащането. Основните параметри характеризиращи стоките са оказани за всеки продукт.

 

ПРОМЯНА НА ЦЕНИ

ДОСТАВЧИКА си запазва правото да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на своите клиенти. Потребителите заплащат цената която е била актуална към момента на поръчката.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на ДОСТАВЧИКА при регистрацията лична информация в регистрационната форма. Тази информация е под закрила на закона за защита на личните данни. Изпратената от Вас информация не се предоставя на трети лица.

 

ДОСТАВКА

Стойността на транспортните разходи за доставка не е включена в цената на стоките. Тя подлежи на допълнително уточнение и заплащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. След получаване на  поръчка  служител на ДОСТАВЧИКА ще се осъществи контакт за уточняване на подробности, срокове на доставка, начини на плащане, както и  и стойността на транспортните разходи.  

Всички получени поръчки ще бъдат обработени в деня на получаването им до 16ч. Тези постъпили след 16ч. ще бъдат обработвани следващия работен ден. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на заявената поръчка.  Наличните стоки се доставят в срок от 2 до 4 работни дни след потвърждението на поръчката. Срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни със срока на неработните дни.

ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност и не дължи обезщетение за случаите на забава по вина на куриера извършващ доставката, поради невярна адресна информация на Потребителя и/или поради независещи от ДОСТАВЧИКА форсмажорни обстоятелства.

Адрес за получаване на стоката е посочения адрес при регистрацията или указан допълнително офис на куриера при условие на доставка - врата-офис.

Промени в адреса на доставка и други потребителски данни след изпратена поръчка са валидни само за последващи поръчки, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не се свърже с  ДОСТАВЧИКА своевременно за прилагането им към неизпратена поръчка.

Във всякакви случаи на възможно забавяне извън посочените срокове за доставка ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще бъде своевременно уведомен.

 

Важно!

При получаване на доставката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да провери за съответствие с поръчаната и доставена стока в присъствието на куриера, както и за нейното състояние. При установяване на липси или други несъответствия с направената поръчка или нанесени щети вследствие на транспорта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да изиска да бъде съставен констативен протокол в който да се опише несъответствието. Без наличие на такъв протокол се счита че няма основание за предявяване на рекламация.

 

ПЛАЩАНЕ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ДОСТАВЧИКА направената и потвърдена поръчка, по един от следните начини:

1. Банков превод по указната в проформа фактурата банкова сметка.

2. Наложен платеж -дължимата сума се заплаща на куриера при получаване на стоката.

2.С кредитна или дебитна карта от нашия виртуален терминал (в процес на разработка)

В случай на избор на заплащане по банков път или чрез системите за електронни разплащания ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща поръчката в срок от 7 (седем) дни от датата на получаване на Проформа фактура.  ПОТРЕБИТЕЛЯ заплаща на ДОСТАВЧИКА  сумата договорена за конкретната сделка. Поръчката ще бъде експедирана след окончателното заплащане на цената. При забава на плащане след този срок, стоката се освобождава отново за продажба. ДОСТАВЧИКА  не е длъжен да уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Всички банкови преводи получени след 16ч.  ще бъдат обработвани на следващия работен ден.

 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Гаранцията за всеки закупен продукт е в сила само при условие, че се спазват всички експлоатационни и технически изисквания посочени от производителя и при условие, че монтажът (когато е необходим такъв) е извършен от правоспособно техническо лице. Гаранционният срок за всеки закупен продукт/група продукти се упоменава в гаранционната карта или фактурата. Срокът започва да тече от датата посочена в документа за продажба.

Всички  рекламации се приемат в офиса на ДОСТАВЧИКА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва причините за рекламацията, като задължително представя документ с който се удостоверява  покупката, стоката и гаранционният срок. Това може да бъде гаранционна карта, фактура и констативен протокол.

Гаранционно обслужване може да бъде отказано при  липса на документи удостоверяващи продажбата на стоката, несъответствие между данни в документите и стоката по която е предявена рекламация, подправени, заличени или нечетливи фабрични/серийни номера, при опит за ремонт от не оторизирани лица, приспособяване или модификация на стоката, при неспазване условия за съхранение и транспорт,  повреди от неправилна експлоатация на изделието, функционално претоварване, ползване в неподходящи за работа условия (неизправни електрически мрежи, въздействия на температура или влага както и други фактори извън допустимите граници), при токови удари, наводнения, гръмотевици, пожар и други форсмажор  обстоятелства извън контрола на производителя, търговеца и сервиза.

ДОСТАВЧИКА не носи отговорност за пропуснати ползи и/или претърпени загуби от ПОТРЕБИТЕЛЯТ и/или трети лица, вследствие на  повредата  или престоя на изделието в сервиза. ДОСТАВЧИКЪТ не е длъжен да осигурява оборотни стоки за времето необходимо за ремонт.

В условията на извън гаранционен сервиз трудът, разходите по транспорт и вложените части при ремонта на изделието се заплащат от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Той бива предварително уведомен за стойността на услугата. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва този САЙТ, информацията и материалите, съдържащи се и показвани на него, само за законни цели и по начин, който не накърнява правата или ограничава използването и достъпа до този САЙТ на трета страна. Ползването на САЙТА е по инициатива, воля, за сметка, на риск и отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯ при спазване ограниченията в ЗАПСП в полза на титуляра на авторското право – РЕЙТРОН или трета страна (където е приложимо). РЕЙТРОН Ви упълномощава да разглеждате, съхранявате, да копирате в електронен вид и да отпечатвате физически копия материалите от този САЙТ (включително страници, документи, файлове, снимки, софтуер) единствено за Ваша употреба с цел да получите информация относно продуктите и услугите, предлагани от нас, както и да генерирате поръчки или оферти за продуктите и услугите ни. Вие нямате право да променяте, копирате, възпроизвеждате (цялостно или частично), преиздавате, публикувате, изпращате или предавате (във вид на поща, по електронен път или друг начин), излагате, давате под наем, продавате, прехвърляте, създавате вторични материали на базата на съдържанието на САЙТА, да свързвате или използвате за публична или търговска цел, да разпространявате по какъвто и да е друг нецитиран тук начин какъвто и да е елемент от съдържанието на този сайт, без предварително изрично писмено разрешение от РЕЙТРОН. Всяка употреба на съдържанието в друг сайт или компютърна среда е забранена за каквито и да е било цели без предварително писмено разрешение от РЕЙТРОН. Всяка непозволена употреба на САЙТА или неговото съдържание (включително, но не ограничаващо се до: изпращане или предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, опозоряващо, обидно, осквернително, ругателно, противоконкурентно, оклеветяващо, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско съдържание или каквито и да са други материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило законите на РБ) е изрично забранено.  Употребата на всякакъв вид софтуер или устройства с цел достъп до информацията на САЙТА за масово копиране/сваляне на съдържанието, е изрично забранено. ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен да не използва САЙТА с цел придобиване на не оторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи. РЕЙТРОН си запазва правото да актуализира (добавя, променя, премества и изтрива) съдържанието или части от него (вкл. цени, публикации, технически данни, продуктова гама или друга информация, описана на или имаща отношение към настоящия САЙТ), да коригира възможни грешки, неточности и пропуски, по всяко време с и без предизвестие.

 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Цялото съдържание на този САЙТ се предоставя, без каквато и да е гаранция от какъвто и да е вид или естество, точно изразена, наложена или подразбираща се, включваща, но не ограничена до: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, гаранция за продаваемост или пригодност на продуктите и услугите за определени цели. Ние сме предприели всички разумни мерки, за да осигурим достоверността, истинността и пълнотата на информацията в САЙТА, както и отсъствието на подвеждаща информация. Въпреки това РЕЙТРОН не гарантира точността и пълнотата на съдържанието на САЙТА. Използването на САЙТА, както и действията, които предприемате вследствие на това, са изцяло на Ваш риск и отговорност. При никакви обстоятелства РЕЙТРОН, неговите служители, управители, доставчици, агенти или други трети лица, споменати на този САЙТ или участващи в създаването му, няма да носят отговорност за каквито и да е било щети (в това число, но не ограничени до: преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани, последващи вреди, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на дейността или други), причинени по какъвто и да е друг начин, свързани с или произтекли от използването на, невъзможността да бъде използван или недостъпността на САЙТА или на материал, разположен на него, както и оперирането с него, (включително технически проблеми независимо от положените от нас усилия) или на други сайтове, към които нашият САЙТА препраща, включително в резултат на вземането на решения и/или извършването и/или не извършването на определени действия въз основа на публикуваната информация, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от вида на основанието и без значение от липсата на предупреждение за възможността за възникване на такива вреди и дори и когато сме били уведомени относно вероятността за настъпване на подобни щети. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема да предпазва, защитава и пази името на РЕЙТРОН, нейните длъжностни лица, управители, служители, агенти, доставчици и партньори от и срещу всякакви разходи, загуби, щети и разноски, произтичащи от нарушаването на тези правила и условия от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от друго лице, имащо достъп до САЙТА.

 

ПРЕПРАТКИ (ХИПЕРВРЪЗКИ)

САЙТЪТ може да съдържа хипервръзки към сайтове, които са собственост на трети страни. Препратките към тези сайтове в този САЙТ не се наблюдават от нас и са предоставени единствено за ваше удобство и улеснение и наличието им не означава че ние одобряваме съдържанието, продуктите или услугите, предлагани на тези сайтове. Ако използвате тези препратки, Вие ще напуснете този САЙТ. Ние не контролираме и не носим отговорност за тези сайтове, нито пък гарантираме или пък поемаме някакви ангажименти по отношение на тях или на тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, както и на предлаганите там продукти или услуги в такива сайтове. Ние не носим отговорност за политиката за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове. Ние не носим отговорност по отношение на каквито и да е било резултати и последици от употребата им (включително вреди или пропуснати ползи). Употребата на такива сайтове, препратки за които има в сайта ни, е изцяло на Ваш собствен риск и отговорност.

 

ПРЕПРАТКИ КЪМ НАШИЯ САЙТ

Препратки към страници от нашия САЙТ са допустими, при условие, че са извършени в подходящ контекст. При необходимост от уточнения от Ваша страна относно възможността да поставите препратка на Вашия сайт към страница от нашия САЙТ – моля свържете се с нас. В случай, че нарушите горното условие, правото Ви да ползвате този САЙТ автоматично се прекратява и Вие трябва незабавно да унищожите всякакви заредени, запаметени или разпечатани материали от САЙТА.